Hyresvillkor

HYRESVILLKOR, Partytältet i Jönköping

När hyresobjektet lämnar Partytältets lager ansvarar hyrestagaren för varorna tills de återlämnas till samma uthyrningsställe. Kunden ansvarar för hyresgodset under hela hyrestiden, även om han ej monterat detsamma. Kunden är ersätningsskyldig för eventuella skador på hyresgodset, även sådana orsakade av tredje man.

Vid hyra av tält är det absolut förbjudet att klistra dekaler, använda tape, dubbellhäftande tape, fästkuddar o dyl. för att fästa reklam, banderoller eller liknande på dukarna. Detsamma gäller takdukar och bordsskivor. Vid montering av ställning till tält är det absolut förbjudet att bruka våld på beslag eller stänger. Således får dessa ej utsättas för hammarslag eller dylikt. Deformerade beslag eller stänger ersätts av hyrestagaren.

Det är absolut förbjudet att elda eller grilla i tältet. Om det vid återlämning konstateras att t.ex. grillning förekommit i tältet kan hyrestagaren bli ersattningsskyldig för utbyte av PVCdukar. Grillukt och fettos går ej att tvätta bort!

Det är förbjudet att använda häftstift, nita eller spika i bord och andra hyresobjekt. Eventuella skador som uppstår ersätts av hyrestagaren.

Vid återlämning skall stänger och ben vara buntade på samma sätt som hyrestagaren erhöll dem. Tak och sidodukar skall vara vikta och instoppade i respektive säck. I övrigt skall hyresobjektet återlämnas i samma skick hyrestagaren erhöll det. Vid eventuell rengöring tillkomrner en minsta kostnad av 600 kronor, exklusive moms per tält. Återlämnas inte hyresobjektet inom avtalad tid debiteras hyra löpande enligt prislistan, tills hyresobjektet är returnerat.

Vid hantering och användande av hyresobjekt ansvarar ej Partytältet för eventuella skador som kan uppstå, ej heller för skada vid händelse av Force Majeure. Vårt ansvar vid utebliven eller felaktig leverans begrämsas till hyresavgiften för berörda hyresobjekt. Om något av hyrda objekt eller transportemballage, ex tältsackar, lådor osv, skadats eller förkommit, skall detta självmant påpekas direkt vid återlämnandet till Partytältets personal

Då väderlek eller annan omständighet omöjliggör användandet av hyresgods fråntager sig Partytälet allt ansvar för arrangemangets genomförande.

Det är hyrestagaren förbjudet att överlåta, uthyra, pantsätta eller på annat sätt avhävda sig hyresobjektet.

Montering:
Vid vår montering ansvarar kunden för att tillfartsväg och tältplats är tillgängliga på avtalad tid. Ansvarig person skall vara på plats vid såväl montering som nedtagning.

Avbokning:
Eventuell avbokning kan endast ske skriftligen till Partytältet. Bortsett från nedanstående punkt, äger Partytältet rätt att avkräva kunden full hyreskostnad vid avbokning. Eventuell monterings- och transportkostnad avräknas. Vid avbokning senast 30 dagar före första hyresdagen, äger Partytältet endast rätt att avkräva kunden 50% av hyreskostnaden.